Missbruk

MÅNGA I SVERIGE HAR MISSBRUKSPROBLEM ELLER LIGGER I RISKZONEN


Verdandi vill motverka alkoholskador och bruk av droger. Vi arbetar för ett alkoholskadefritt samhälle. Vi anser att alkoholproblem och drogproblem är uttryck för missförhållanden i samhället och människors livssituation och måste angripas utifrån den grundsynen.

Den som deltar i en behandling har svårt att klara av sitt liv om inte andra grundläggande problem löses. Det kan vara bostad, trassliga relationer eller en ekonomi som är körd i botten.

Idag har många i Sverige missbruksproblem

65 000 är läkemedelsberoende, 29 500 har ett tungt narkotikamissbruk. 1 000 000 sägs ha en riskabel alkoholkonsumtion, och av dem har 330 000  så stora problem att de kan kallas alkoholberoende. Siffrorna är höga och det är många som drabbas, förutom individen med missbruksproblem även barn, familj och andra anhöriga. Alkoholkonsumtionen i Sverige har också ökat. Svenskarna dricker idag mer i vardagslag och alkohol i olika former exponeras och marknadsförs flitigt i olika media.

För många av dem som dricker för mycket är steget stort till att våga söka vård. Känslan av skam och skuld förlamar och kvinnor är hårt utsatta. Verdandi kräver ökade insatser till vård i frivilliga former, av hög kvalitet och där individen har möjlighet att välja behandlingsalternativ.  All vård skall följas av planlagd rehabilitering.

Verdandi vill ha en fortsatt samhällskontroll över alkoholförsäljning och marknadsföring. Systembolaget möjliggör en kontroll över distributionen.

Malik Raian och Birgitta Messaud jobbar på Verdandis akutboende i Trollhättan. Behoven ökar hela tiden, säger de.

Rehabilitering och missbrukspreventivt arbete inom Verdandi

Verdandi bedriver rehabilitering och missbrukspreventivt arbete med utgångspunkt i en kamratstödjande verksamhet i enlighet med vår ideologiska grund.

Ideologisk grund

Verdandi anser att det finns sociala orsaker till missbruk av alkohol och droger. Orsakerna står ofta att finna i den enskildes ekonomiska och sociala livssituation, det vill säga familjens resurser och möjlighet att ge stöd och bekräftelse, uppväxtförhållanden och relationer till närstående, möjlighet till trygghet, positiva upplevelser och utvecklingsmöjligheter. Livssituationen påverkar naturligtvis även faktorer som utbildning, arbete, försörjningsmöjligheter samt möjlighet till en meningsfull fritid.

Missbruk är ofta en flykt från en svår och problemfylld verklighet. Missbruket fungerar som ett försök att kompensera brister i livssituationen, till exempel orsakad av ensamhet, psykiska problem, arbetslöshet, sjukdom stress etc.

För att motverka överkonsumtion av alkohol eller användande av droger, arbetar Verdandi för att på olika sätt förändra och stärka den enskildes livssituation.

Vår människosyn

Verdandis människosyn utgår ifrån att människan är en social varelse, hon blir något – får sin identitet – tillsammans med andra människor. Verdandis människosyn innebär:

 • att varje människa har rätt att bli betraktad utifrån hela sin person och inte enbart utifrån någon liten del av personligheten, till exempel ett missbruksproblem, eller andra social problem.
 • att alla blir något, får sin identitet, i gemenskap och samverkan med andra. Om man av sin omgivning blir betraktad som ett ”problem”, kommer man snart att betrakta sig själv som ett problem. Blir man betraktad som en människa med resurser, någon man kan lita på och ställa krav på, kommer man att växa in i den rollen, om kraven är rimliga.
 • att alla människor har en mängd resurser och behövs i arbetet för ett rättvis och tryggt samhälle för alla – alla behövs i samhället.

Kamratstöd

Verdandis arbete med missbrukspreventiv och rehabiliterande verksamhet tar sin utgångspunkt i en kamratstödjande verksamhet. Kamratstöd innebär för oss att vi ställer upp för varandra och tar ett solidariskt ansvar för varandra i vardagen. Utgångspunkten är ömsesidighet, det vill säga idag behöver kanske jag stöd, i morgon du.

Alkohol- och drogfri verksamhet

En viktig grundregel för Verdandi är att konsumtion av alkohol och droger inte får förekomma i verksamheten. Däremot är inte Verdandis verksamhet stängd för den som är påverkad. Om resurserna medger ska den, som söker kontakt och behöver omsorg, erbjudas lämpligt stöd även om hen är påverkad. Om en deltagare är påverkad när hen kommer till lokalen är det viktigt att ledaren tar ansvar för att den påverkade tas om hand på lämpligt sätt vid sidan av den pågående verksamheten. Målet är att situationen hanteras så att den påverkade inte utestängs.

Delaktighet och tillhörighet, demokrati och respekt

Verdandis verksamhet erbjuder möjlighet till delaktighet och tillhörighet, det vill säga människor får möjlighet att ingå i en gruppverksamhet/folkrörelseverksamhet och medverka i ett arbete för ett mer humant och rättvist samhälle. Detta ger i sin tur den enskilde en tillhörighet som kan ge ett positivt innehåll åt vardagen.

Verksamheten är demokratisk och bygger på solidaritet mellan deltagarna. Medlemmarna har inflytande över verksamheten, dess innehåll och inriktning. Deltagarna ges möjlighet till demokratisk träning, där man lär sig att ta ansvar för sig själv, verksamheten och andra deltagare.

Brukarstyrd brukarrevision – en väg till ökat brukarinflytande

Verdandi har de senaste åren utvecklat metoder och arbetat praktiskt med brukarinflytande och brukarrevision. Brukarinflytande och brukarrevision leder till bättre effektivitet och kvalitet i de aktuella verksamheterna. När man utgår från de behov och önskemål som den som är föremål för behandlingen har, så får man också ett bättre resultat. Verdandi vill stärka brukarinflytandet, som i grunden handlar om allas våra möjligheter och rättigheter att ha inflytande över våra liv. Det är klassiskt inom missbruksvård och socialvård att människor behandlas som objekt – föremål för andras, i bästa fall, goda vilja. Verdandi vill verka för en så god missbruksvård som möjligt. Då är det självklart att brukarnas upplevelser och behov får stå i centrum.

Beställ gärna Verdandis skrift ”Brukarstyrd brukarrevision” från Verdandi-förbundet. Skriften kostar 130 kronor plus porto.

Verdandis tio krav för en offensiv alkoholpolitik

 • 1.  Alkoholpolitiska åtgärder ska utgå från en social helhetssyn.
 • 2.  En fungerade välfärdspolitik som når alla – social rättvisa.
 • 3.  Vård efter behov, bygg ut vård- och behandlingsalternativen.
 • 4.  Internationell mobilisering mot alkoholmissbruk.
 • 5.  Ökade resurser till folkrörelsearbete för gemenskap, stöd och folkbildning.
 • 6.  Aktiv barn- och ungdomspolitik för en trygg och alkoholfri uppväxt.
 • 7.  Arbetsmarknadspolitiska insatser – för ett ”sunt” arbetsliv.
 • 8.  Ökat ansvarstagande från alkoholnäringen, kostnadsansvar för alkoholskador samt redovisningsskyldighet för lobbyarbete.
 • 9.  Bibehållen samhällskontroll över alkoholförsäljning och marknadsföring.
 • 10. Saklig information och opinionsbildning för en social alkoholpolitik och en ansvarsfull alkoholkonsumtion.

Material, föreläsningar och rådgivning

Verdandi jobbar med kamratstödjande verksamhet som metod för rehabilitering och missbruksprevention. Vi kommer gärna ut till organisationer och arbetsplatser och berättar om vår verksamhet och våra verktyg. Beställ gärna vår skrift ”Mot missbruk och alkoholskador – kamratstöd som metod” från Verdandi-förbundet. Skriften kostar 50 kronor plus porto.